Alternatieve onderlinge wedstrijdvormen

Op de pagina wedstrijdbeschrijvingen zijn de beschrijvingen te vinden die in clubverband gespeeld worden. Veel spelers nemen om bepaalde redenen niet of slechts beperkt deel aan deze wedstrijden. Zij spelen met hun partner of een vrienden groepje. Het is dan leuk om regelmatig onderling kleine wedstrijdjes of competities te spelen. Op deze pagina zijn de meest bekende spelvormen terug te vinden. Probeer ze eens uit. Wellicht vergroot dat het spelplezier nog meer. Mocht je zelf nog leuke suggesties hebben die hier niet terug te vinden zijn? Laat het ons weten!

Amerikaantje (of ‘zessen’)

Algemeen

Een individuele matchplayspelvorm voor een flight van 3 deelnemers. Alle spelers spelen tegen elkaar. Bij deze spelvorm zijn er per hole 6 punten te verdelen. De beste op een hole krijgt 4 punten, de tweede 2 punten en de derde dus 0. Bij een gelijke score worden de punten verdeeld, als twee spelers als beste een gelijke score hebben, krijgen beide spelers 3 punten. Wanneer er 2 personen beide als tweede eindigen op een hole worden de punten ook gedeeld: nummer 1 krijgt 4 punten en de 2 nummers twee beide 1 punt. Aan het einde van de ronde worden alle individuele punten opgeteld.

Handicap verrekening

De speler met de laagste handicap (speler A) krijgt als playing handicap 0. De spelers B en C krijgen het verschil in individuele playing handicap met A, in te zetten volgens de stroke-index van de baan.

Voorbeeld: De driebal bestaat uit deelnemers A, B en C met resp playing handicap van 15, 19 en 21. De playing handicaps worden dan: speler A: 0, speler B: 4, speler C: 6. Spelers B en C hebben dan op holes 8, 12, 6 en 18 1 slag meer en speler C bovendien op de holes 9 en 11.

Resultaat

Het maximum aantal te behalen punten is 72. De winnaar in de flight is degene met het meeste aantal punten. De overall winnaar is eveneens degene met het meeste aantal punten. Bij ex aequo wint degene met de laagste playing handicap.

Bijzonderheden

Bij deze spelvorm is het aan te bevelen het verschil in playing handicap tussen spelers A, B en C niet groter te laten zijn dan 12.

9 holes Eclectic

Algemeen

Bij Eclectic worden 18 holes volgens strokeplay gespeeld waarbij de speler na afloop een keuze maakt uit de beste twee par 3 holes, de beste vijf par 4 holes en de beste twee par 5 holes. Feitelijk tellen er dus maar 9 van de gespeelde 18 holes. De holes die men laat meetellen dienen daadwerkelijk te zijn uitgeholed.

Handicap verrekening

De handicap verrekening is ½ (niet afronden, zie onderstaand voorbeeld!).

Resultaat

De netto score wordt bepaald door de playing handicap af te trekken van de brutoscore. Degene met de laagste score wint. Bij ex aequo wint de speler/speelster met de laagste handicap.

Bijzonderheden

Op elke hole het aantal bruto slagen op de scorekaart noteren. Na de ronde 9 holes kiezen en op de kaart omcirkelen van: 2 scores van par-3 holes, 5 scores van par-4 holes en 2 scores van par-5 hole.

Team tegen team

Algemeen

Spelvorm voor een flight van 4 spelers. Twee teams van ieder twee spelers spelen tegen elkaar. Door middel van tossen wordt de team indeling bepaald. De spelvorm is matchplay op basis van de beste stableford score van een individuele speler uit ieder team telt. Het team met de hoogste score wint te hole en krijgt één punt. Bij gelijke score wordt het resultaat van de overige twee spelers met elkaar vergeleken. Is deze ook gelijk is, dan krijgt geen beide teams een punt.

Handicap verrekening

Handicap verrekening is van toepassing. Wanneer gekozen wordt voor een variant op basis van strokeplay, kan er ook gekozen worden om geen handicap verrekening toe te passen.

Resultaat

Het team dat na 18 (of 9) holes het meeste punten heeft, is de winnaar.

Strokeplay

Algemeen

Er wordt gespeeld in een flight van 2 of 3 personen. Spelers dienen elke hole volledig uit te spelen en het resultaat te noteren op de scorekaart.

Handicap verrekening

Spelers krijgen hun volledige handicap mee.

Resultaat

De netto score wordt bepaald door de playing handicap af te trekken van de brutoscore. Degene met de laagste score wint. Bij ex aequo wint de speler/speelster met de laagste handicap.

Bijzonderheden

Wanneer men meer dan 3 slagen boven de eigen par van een hole zit, of wanneer duidelijk is daar bovenuit te zullen komen, wordt de bal opgeraapt en het aantal slagen gelijk aan 3 boven de eigen par genoteerd.

Voorbeeld

In een flight hebben de 3 spelers een playing handicap van resp 17, 25 en 36. Zij spelen hole 14 (stroke index 18). Hun par voor deze hole is resp 5, 6 en 7. Hun maximale score op deze hole is dus resp 8, 9 en 10. De eerste twee spelers slaan de eerste slag out of bounds en uiteindelijk liggen alle spelers met 7 slagen op de green. Speler A hoeft niet meer te putten, pakt zijn bal op en noteert 8 slagen, speler B kan nog putten voor een 8 of een 9, bij speler C wordt zijn uiteindelijke score bepaald door het aantal putts, waarbij 10 zijn maximale score is.

Texas Scramble

Algemeen

Texas scramble is een wedstrijdvorm die gespeeld wordt door teams bestaande uit vier personen. Alle 4 spelers slaan af op de afslagplaats en vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging. De overige ballen worden opgenomen en geplaatst binnen 30 cm van deze bal, maar niet dichter bij de hole. De plek van de ligging van de beste bal wordt gemarkeerd met een marker of een tee en vervolgens doen de spelers, waarvan de bal niet gekozen is, om beurten hun 2 de slag vanaf deze positie. Vervolgens wordt weer gekozen welke bal de beste positie heeft. De overige ballen worden weer opgenomen en geplaatst binnen 30 cm van deze bal, maar niet dichter bij de hole. Ook deze plek wordt weer gemarkeerd met een marker of een tee, en opnieuw doen de spelers waarvan de bal niet gekozen is, om beurten hun volgende slag vanaf deze positie. Bij elke volgende slag herhaalt zich deze procedure tot de bal in de hole ligt. Op de green mogen dus slechts drie spelers putten. De bal dient gespeeld te worden binnen 10 cm van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). Deze plaats dient gemarkeerd te worden met een marker. Na iedere hole wordt de score en het aantal stablefordpunten genoteerd.

Handicap verrekening

De teamhandicap wordt berekend door de gemiddelde playing handicaps van de teamleden te vermenigvuldigen met 0,5, waarbij afronding naar beneden of boven plaatsvindt.

Resultaat

Het team met het meeste aantal stableford punten heeft gewonnen. Bij ex aequo wint het team met de laagste teamhandicap.

Bijzonderheden

 • Van iedere speler moet minimaal 4 keer vanaf de afslagplaats zijn/haar bal worden gekozen als de beste ligging. Noteer dit op de scorekaart.
 • Indien er een driebal moet worden gevormd, geldt – vanwege de gelijkheid t.o.v. de vierballen – voor die driebal(len) het volgende:
  • Van iedere speler moet (ook) minimaal 4 keer de bal vanaf de afslagplaats worden gekozen.
  • Alle drie spelers mogen de gekozen bal en alle gekozen ballen daarna spelen.

Vrije T-keuze

Algemeen

Elke speler mag zelf de teekleur kiezen vanwaar hij wil afslaan. De keuze dient vóór de wedstrijd te worden gemaakt en geldt vanzelfsprekend gedurende de gehele wedstrijd. Er wordt gespeeld volgens het stableford systeem.

Handicap verrekening

De speler krijgt de volledige handicap mee die voor die teekleur van toepassing is.

Resultaat

De speler met het meeste aantal stableford punten heeft gewonnen. Bij ex aequo wint de speler met de laagste handicap.

Bijzonderheden

 • Bij de opgave voor de wedstrijd dient in het ledenportaal de teekleur te worden vermeld, van waaraf zal worden gespeeld. Indien niets wordt opgegeven, wordt een heer ingedeeld op de gele tee en een dame op de rode tee. 
 • Het is toegestaan om uitsluitend op de starthole een afslag over te doen (Mulligan). Start men bijv op hole 15 en gaat de afslag out of bounds, mag deze worden overgedaan zonder strafslag.

Fourball best ball (Stableford)

Algemeen

Fourball best ball Stableford is een wedstrijdvorm waarbij twee spelers een team vormen en waarbij iedere speler zijn eigen bal speelt. Alleen de beste Stableford score van elk team wordt genoteerd. Partners die meer dan twee slagen boven hun netto par spelen, kunnen niet meer scoren en dienen dus hun bal op te rapen.

De Stableford punten worden genoteerd in de daarvoor bestemde vakjes en na achttien holes bij elkaar opgeteld.

Handicap verrekening

Spelers krijgen hun volledige playing handicap mee.

Resultaat

Het team met het meeste aantal stableford punten heeft gewonnen. Bij ex aequo wint het team met de laagste totale playing handicap.

Bijzonderheden

Bij deze spelvorm worden de teams zoveel mogelijk op gelijkwaardige handicap sterkte samengesteld. Bij een FBBB wedstrijd worden in E-Golf4U speciale kaarten aangemaakt, waarbij per speler in het team een score kan worden ingevoerd en vervolgens de beste score per hole zal tellen als de score van het team. Spelers kunnen het aantal slagen niet zelf in E-golf4U invoeren. De wedstrijdleiding moet dat doen.

Foursome strokeplay

Algemeen

Foursome strokeplay is een wedstrijdvorm waarbij twee spelers een team vormen en met één bal spelen. Er wordt altijd (!) om beurten afgeslagen van de afslagplaats. Speler A slaat af op de oneven genummerde holes en speler B op de even holes. Na de afslag wordt er om-en-om verder gespeeld (als B afslaat doet A de volgende slag, daarna weer speler B, etc) totdat de hole is beëindigd. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. Na elke hole wordt het aantal slagen genoteerd.

Handicap verrekening

Verrekend wordt 1/2 van de gesommeerde playing handicaps van de twee teamleden, waarbij afronding naar boven plaatsvindt.

Voorbeeld. Speler A heeft phcp 25 en speler B heeft phcp 28. Als team krijgen zij ½ x (25 + 28) = 26,5 slagen mee. Afgerond naar boven wordt dat 27 slagen.

Resultaat

De netto score wordt bepaald door de teamhandicap af te trekken van de brutoscore. Het team met de laagste netto score wint. Bij ex aequo wint het team met de laagste teamhandicap.

Bijzonderheden

 • Bij deze spelvorm worden de teams zoveel mogelijk op gelijkwaardige handicapsterkte samengesteld.
 • Wanneer men meer dan 3 slagen boven de eigen par van een hole zit, of wanneer duidelijk is daar bovenuit te zullen komen, wordt de bal opgeraapt en het aantal slagen gelijk aan 3 boven de par van het team genoteerd.

Foursome stableford

Algemeen

Foursome stableford is een wedstrijdvorm waarbij twee spelers een team vormen en met één bal spelen. Er wordt altijd (!) om beurten afgeslagen van de afslagplaats. Speler A slaat af op de oneven genummerde holes en speler B op de even holes. Na de afslag wordt er om-en-om verder gespeeld (als B afslaat doet A de volgende slag, daarna weer speler B, etc) totdat de hole is beëindigd. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. Het aantal slagen dat een team maakt op een hole levert een aantal stableford punten op. Na de ronde worden alle punten van elk team opgeteld.

Handicap verrekening

Verrekend wordt 1/2 van de gesommeerde playing handicaps van de twee teamleden, waarbij afronding naar boven plaatsvindt.

Voorbeeld: Speler A heeft phcp 25 en speler B heeft phcp 28. Als team krijgen zij ½ x (25 + 28) = 26,5 slagen mee. Afgerond naar boven wordt dat 27 slagen.

Resultaat

Het team met het meeste aantal stableford punten heeft gewonnen. Bij ex aequo wint het team met de laagste teamhandicap.

Bijzonderheden

Bij deze spelvorm worden de teams zoveel mogelijk op gelijkwaardige handicap sterkte samengesteld.

Greensome (strokeplay)

Algemeen

Greensome strokeplay is een wedstrijdvorm waarbij twee spelers een team vormen. Beide spelers slaan op elke hole af en vervolgens bepalen zij met welke bal zij verder spelen. De speler wiens bal niet is gekozen, doet de tweede slag en vervolgens wordt om en om geslagen tot de hole is beëindigd. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. Na elke hole wordt het aantal slagen genoteerd.

Handicap verrekening

Het teamlid met de laagste playing handicap wordt voor 60 % verrekend en degene met de hoogste playing handicap voor 40 %. Afronding geschiedt naar beneden of naar boven, waarbij de grens op 0,49 ligt.

Voorbeeld: Speler A heef phcp 25 en speler B heef phcp 28. Als team krijgen zij (0,6 * 25) + (0,4 * 28) = 15 + 11,2 = 26,2 slagen mee. Afgerond, in dit geval naar beneden, wordt dat 26 slagen.

Resultaat

De netto score wordt bepaald door de teamhandicap af te trekken van de brutoscore. Het team met de laagste neto score wint. Bij ex aequo wint het team met de laagste teamhandicap

Bijzonderheden

Elke hole dient te worden uitgeholed.

Tegen bogey (matchplay tegen de baan)

Algemeen

Bij de wedstrijdvorm ’tegen bogey’ wordt op elke hole tegen de netto bogey (de eigen bogey) gespeeld, die volgens de stableford telling is behaald. De speler heeft uitsluitend zichzelf en zijn eigen bogey (zie onderstaand voorbeeld) als tegenstander. Wanneer een speler op een hole zijn PAR of beter speelt, noteert hij als score een + (plus). Speelt hij de hole in zijn bogey, noteert hij een 0 (nul). Speelt hij de hole in meer slagen dan zijn bogey dan wordt hij geacht de bal op te nemen (verhoogt de snelheid van het spel) en noteert hij voor die hole een – (min). Elke hole waarvoor de speler geen score noteert is een verloren hole (een -). Na het spelen van de ronde telt u het aantal plussen en minnen. Uw totaal score is dan bv. + 2

Handicap verrekening

Verrekend wordt ¾ van de individuele playing handicap(*

Resultaat

Winnaar is de deelnemer die het beste resultaat behaalt op de vastgestelde ronde. Bij ex aequo wint degene met de laagste playing handicap.

Bijzonderheden

Voorbeelden voor een speelster met phcp 19, die met deze spelvorm 15 slagen meekrijgt:  Op hole1, een par 5 met stroke index 11, krijgt zij 1 slag extra. Haar eigen bogey is dus 7 slagen. Zij scoort 7 slagen en noteert dus een “0”.  Op hole 8, een par 4 met stroke index 1, krijgt zij ook maar 1 slag extra omdat haar playing handicap nu 15 is (zie punt 2). Haar eigen bogey is dus 6. Zij scoort 5 slagen en noteert een “+”.  Op hole 13, een par 3 met stroke index 16, heeft zij geen slag extra. Haar eigen bogey is dus 4. Zij scoort hier 6 slagen doordat haar eerste bal rechtsaf het bos in ging en onvindbaar was. Zij noteert een “-” .

*) 0,25 wordt afgerond naar beneden. 0,5 en 0,75 wordt afgerond naar boven.

Texas Scramble (vierbal strokeplay)

Algemeen

Texas scramble is een wedstrijdvorm die gespeeld wordt door teams bestaande uit vier personen. Alle 4 spelers slaan af op de afslagplaats en vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging. De overige ballen worden opgenomen en geplaatst binnen 30 cm van deze bal, maar niet dichter bij de hole. De plek van de ligging van de beste bal wordt gemarkeerd met een marker of een tee en vervolgens doen de spelers, waarvan de bal niet gekozen is, om beurten hun 2 de slag vanaf deze positie. Vervolgens wordt weer gekozen welke bal de beste positie heeft. De overige ballen worden weer opgenomen en geplaatst binnen 30 cm van deze bal, maar niet dichter bij de hole. Ook deze plek wordt weer gemarkeerd met een marker of een tee, en opnieuw doen de spelers waarvan de bal niet gekozen is, om beurten hun volgende slag vanaf deze positie. Bij elke volgende slag herhaalt zich deze procedure tot de bal in de hole ligt. Op de green mogen dus ook slechts drie spelers putten. De bal dient gespeeld te worden binnen 10 cm van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). Deze plaats dient gemarkeerd te worden met een marker. Na iedere hole wordt de score genoteerd.

Handicap verrekening

De teamhandicap wordt berekend door de gemiddelde playing handicaps van de teamleden te vermenigvuldigen met 0,5, waarbij afronding naar beneden of boven plaatsvindt.

Voorbeeld: Speler A heeft phcp 16, speler B heeft 28, speler C heeft 32 en speler D heeft 40. De gemiddelde handicap is dan (16+28+32+40)/4 = 29 * 0,5 = 14,5. In dit geval afgerond naar boven is de teamhandicap dan 15.

Resultaat

De netto score wordt bepaald door de teamhandicap af te trekken van de brutoscore. Het team met de laagste netto score wint. Bij ex aequo wint het team met de laagste teamhandicap.

Bijzonderheden

 • Van iedere speler moet minimaal 4 keer vanaf de afslagplaats zijn/haar bal worden gekozen als de beste ligging. Noteer dit op de scorekaart.
 • Indien er een driebal moet worden gevormd, geldt – vanwege de gelijkheid t.o.v. de vierballen – voor die driebal(len) het volgende:
  • Van iedere speler moet (ook) minimaal 4 keer de bal vanaf de afslagplaats worden gekozen.
  • Alle drie spelers mogen de gekozen bal en alle gekozen ballen daarna spelen.

Greensome (stableford)

Algemeen

Greensome stableford is een wedstrijdvorm waarbij twee spelers een team vormen. Beide spelers slaan op elke hole af en vervolgens bepalen zij met welke bal zij verder spelen. De speler wiens bal niet is gekozen, doet de tweede slag en vervolgens wordt om en om geslagen tot de hole is beëindigd. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. Het aantal slagen dat een team maakt op een hole levert een aantal stableford punten op. Na de ronde worden alle punten van elk team bij elkaar opgeteld.

Handicap verrekening

Het teamlid met de laagste playing handicap wordt voor 60 % verrekend en degene met de hoogste playing handicap voor 40 %. Afronding geschiedt naar beneden of naar boven, waarbij de grens op 0,49 ligt.

Voorbeeld: Speler A heeft phcp 25 en speler B heeft phcp 28. Als team krijgen zij (0,6 * 25) + (0,4 * 28) = 15 + 11,2 = 26,2 slagen mee. Afgerond, in dit geval naar beneden, wordt dat 26 slagen.

Resultaat

Het team met het meeste aantal stableford punten heeft gewonnen. Bij ex aequo wint het team met de laagste teamhandicap.

Bijzonderheden

Indien op een hole geen punten meer kunnen worden gehaald, dient de bal te worden opgeraapt.

Hidden holes stableford

Algemeen

Hidden holes is een stableford wedstrijd waarbij pas aan het einde van de ronde door de wedstrijdcommissie wordt medegedeeld welke holes er meedoen voor de eindscore. Dat kunnen bijvoorbeeld de moeilijkste holes zijn, de gemakkelijkste of er worden er door loting negen aangewezen. Allerlei variaties zijn mogelijk. De totale stablefordscore op die geselecteerde negen holes bepaalt de eindscore.

Handicap verrekening

De spelers krijgen hun volledige handicap mee.

Resultaat

Degene met het meeste aantal stableford punten over de 9 hidden holes heeft gewonnen. Bij ex aequo wint degene met de laagste playing handicap.

Bijzonderheden

a. Het is toegestaan één afslag over te doen (Mulligan).

b. Bij terugkomst in het clubhuis de geselecteerde 9 holes op de scorekaart omcirkelen, het aantal slagen van die holes invoeren in E-Golf4U en voor de niet-geselecteerde holes een “0”invoeren.

Greensome Chapman (stableford)

Algemeen

Greensome Chapman stableford is een wedstrijdvorm waarbij twee spelers een team vormen. Beide spelers slaan op elke hole af en doen daarna de tweede slag met de bal van hun partner. Vervolgens bepalen zij met welke bal zij verder spelen. De speler wiens bal is gekozen, doet de derde slag en vervolgens wordt om en om geslagen tot de hole is beëindigd. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. Het aantal slagen dat een team maakt op een hole levert een aantal stableford punten op. Na de ronde worden alle punten van elk team bij elkaar opgeteld.

Handicap verrekening

Het teamlid met de laagste playing handicap wordt voor 60 % verrekend en degene met de hoogste playing handicap voor 40 %. Afronding geschiedt naar beneden of naar boven, waarbij de grens op 0,49 ligt.

Resultaat

Het team met het meeste aantal stableford punten heeft gewonnen. Bij ex aequo wint het team met de laagste teamhandicap.

Bijzonderheden

Bij deze spelvorm slaat een speler nooit 2x achtereen zijn eigen bal; een eenvoudige controle op het juist toepassen van de spelvorm.

Mulligan

Algemeen

Als een (af)slag mislukt, spreken spelers soms af die niet te tellen: dat heet een ‘mulligan’, genoemd naar de Ierse kolonist in de USA Colonel Thomas Mullighan. Het is, zeker in wedstrijden hoogst illegaal, maar wel heel aangenaam. Bij de wedstrijdvorm Mulligan mag de speler legaal een aantal slagen overdoen. Dat kan een afslag zijn maar ook een slag door de baan of een gemiste putt van bijv 50 cm. De regels van stableford zijn van toepassing. Indien geen punten kunnen worden behaald, wordt de bal opgepakt.

Handicap verrekening

De speler krijgt zijn volledige handicap mee. Daarnaast krijgt elke speler, ongeacht zijn playing handicap, 4 mulligans.

Resultaat

Degene met de meeste stablefordpunten wint. Bij ex aequo wint de speler met de laagste handicap.

Bijzonderheden

 • Als een speler besluit een slag over te doen, moet hij met die slag verder en is de eerste slag vervallen, ook al was die beter.
 • Één Mulligan op ’n hole en een speler kan een slag dus niet tweemaal overdoen.
 • Mulligans die niet worden gebruikt, leveren per Mulligan één extra punt op.
 • Op de scorekaart dient de hole, waar een Mulligan is ingezet, te worden genoteerd.
Voorbeeld:

In een flight hebben de 3 spelers een playing handicap van resp 17, 25 en 36. Zij spelen hole 14 (stroke index 18). Speler A heeft zijn dag niet en heeft op hole 13 zijn 4de mulligan gebruikt, nadat zijn eerste afslag rechtsaf het water inging. Spelers B en C hebben beide nog 2 mulligans.

De eerste twee spelers slaan de eerste slag out of bounds. Speler A heeft geen andere keuze dan opnieuw slaan, maar speler B neemt een mulligan. Speler B bereikt nu keurig de fairway. Uiteindelijk ligt speler B met 4 slagen op de green en spelers A en C met 7. Speler A hoeft niet meer te putten, pakt zijn bal op en noteert een streep, speler B scoort een mooie “6” voor 2 punten en speler C maakt zijn putt voor een “8” en 1 punt. Speler B noteert 1 mulligan op de scorekaart.

Welderns Best Ball (Stableford)

Algemeen

Er wordt gespeeld in een flight van 3 personen of soms 2 personen, waarbij er zowel een individuele als een teamwedstrijd plaatsvindt. Individueel omdat de spelers hun eigen kaart lopen en in E-Golf4U invoeren. Een teamwedstrijd omdat de flightcaptain (tvs teamcaptain) de beste stablefordscore door een van de drie spelers per hole bijhoudt op een aparte scorekaart.

Handicap verrekening

Spelers krijgen hun volledige handicap mee.

Resultaat

Individueel. De speler met het hoogst aantal stablefordpunten wint. Bij ex aequo wint de speler/speelster met de laagste playing handicap.

Team. Het team met het hoogst aantal stablefordpunten wint. Bij ex aequo wint een tweebal van een driebal of het team met de laagste totale playing handicap.

Bijzonderheden

In het winterseizoen vormen ingelegde golfballen de prijzen. Bij deze wedstrijdvorm is de verdeling van de ballen als volgt:

a. 60 % van het aantal ballen gaat naar de eerste 3 individuele winnaars met een verdeling van 40, resp 33, resp 27 %

b. De andere 40 % van het aantal ballen gaat naar het winnende team, die de ballen in onderling overleg verdelen.

Voorbeeld:

In een flight hebben de 3 spelers op hole 1 een score van resp 2, 0 en 3 stablefordpunten. De teamscore op die hole is dan 3 stablefordpunten. Op hole 2 scoren zij resp 1, 4 en 2 stablefordpunten. De teamscore is dan 4 stablefordpunten. Enz, enz.

Uiteindelijk blijkt deze flight het winnende team te zijn met een score van 45 punten. Er zit geen individuele winnaar in de flight. Van de 60 ingelegde ballen krijgen zij als team er 24; de andere 36 gaan naar de individuele winnaars die resp 14, 12 en 10 ballen krijgen.

G-W5LYCT7MKN